Regulamin - szkolenia

Algemene Voorwaarden / Zasady i warunki

Algemene voorwaarden Socjalne.eu – eigendom van Akademia mieszkaniowa (“AM”), Den Haag.

Datum laatste wijziging: 18 mei 2021

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle met AM gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien AM deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door AM uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien een aanbod een beperkte geldingsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk bij het aanbod vermeld.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van AM door de Klant. Dit geschiedt door aankoop van een van de aangeboden Diensten via de Website en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is AM daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AM de afwijkingen schriftelijk bevestigt.
 4. AM kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Herroepingsrecht

 1. De opdrachtgever kan de opdracht gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever het product heeft ontvangen, dan wel heeft ingestemd met het voorstel.
 2. Op digitale producten, waaronder een (mini) cursus, training of e-book, geldt geen herroepingsrecht. Bij het aangaan van de overeenkomst heeft de opdrachtgever uitdrukkelijk verklaard afstand te doen van het herroepingsrecht en ingestemd met de directe levering van het product.
 3. Als de opdrachtgever gebruik maakt van het herroepingsrecht dient de opdrachtgever dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail naar AM te melden.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdig uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever. De opdrachtgever draag took (eventuele) kosten voor het terugzenden van het product.

Artikel 4. Dienstverlening

AM is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst (ten dele) te laten verrichten door AM in te schakelen derden.

Artikel 5. Prijzen/ betaling

 1. Alle door AM opgegeven prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle facturen van AM dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te zijn voldaan.
 3. AM behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van de opdrachtgever af te sluiten van de diensten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Alle partijen zetten zich in voor een goede uitvoering van deze overeenkomst.
 2. Indien een partij schade lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van een andere partij in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, is eerstgenoemde partij verplicht om hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk melding te doen aan de tekortkomende partij.
 3. Indien de niet-nakoming zoals bedoeld in lid 2 te wijten is aan overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75BW, nemen partijen onverwijld de benodigde maatregelen om de nadelige gevolgen voor partijen zoveel mogelijk te beperken.
 4. Van overmacht in het kader van deze overeenkomst is in ieder geval sprake van onvoorziene omstandigheden zoals ernstige schade door natuurrampen, brand of kwade opzet van derden, niet-levering van materialen door hulppersonen, opzet of schuld van hulppersonen, ernstige netwerkstortingen of softwarecrash, ziekte en persoonlijk omstandigheden van onmisbare natuurlijk personen bij deze
  samenwerking.
 5. De opdrachtgever kan de opdrachtnemer nooit aansprakelijk stellen in geval van schade als bedoeld in vermogensverlies, persoonlijke schade, dan wel iedere andere vorm van schade.
 6. De opdrachtnemer bied slechts een adviserende rol aan en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor de beslissingen genomen door de opdrachtgever.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op zaken als door AM aan opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld berusten uitsluitend bij AM of haar licentiegevers en opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen.
 2. AM verleent opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van voren bedoelde rechten. Opdrachtgever mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door AM aan haar zijn verleend.
 3. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van AM niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de rechten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen.
 4. Partijen vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden als gevolg van het niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een of meer verplichtingen uit deze overeenkomst door zichzelf en/of een door hem ingeschakelde hulppersoon of andere derden.

Artikel 8. Cessie

Partijen mogen hun rechten en verplichten onder deze overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 9. Overmacht

 1. In geval van tijdelijke overmacht is AM gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht toestand.
 2. In geval van blijvende overmacht is AM gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Noch in geval van tijdelijke, noch in geval van blijvende overmacht heeft opdrachtgever enig recht op schadevergoeding.
 4. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop AM geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van AM kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, oproer, werknemersacties, plotseling excessieve ziekte van personeel, overheidsvoorschriften, brand, (natuur)rampen, inbraak, ernstige technische storingen (met name in computerapparatuur) en overmacht aan de zijde van toeleveranciers.

Artikel 10. Opschorting, ontbinding en wijziging

 1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen alsmede in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, is AM gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst:- de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of- de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de uitoefening van welke andere rechten van AM dan ook en zonder dat AM tot enige schadevergoeding is gehouden.
 2. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordien die zodanig zijn, dat van (een van) partijen in redelijkheid geen ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst kan worden verwacht, proberen partijen te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare wijziging van de overeenkomst.
 3. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn enkel geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 11. Privacy Beleid en cookies

 1. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. AM gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van
  onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij AM geen cookies ontvangt.
 2. AM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. AM zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. AM gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:Als u een bestelling
  plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij AM zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

Artikel 12. Rechtskeuze/geschillen

Alle overeenkomsten met AM worden geregeerd door het Nederlands recht.

Disclaimer
AM en zijn coaches zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade als bedoeld in persoonlijke schade, dan wel iedere andere vorm van schade. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die er genomen worden. We laten alleen de mogelijkheden zien en kennen de persoonlijke situatie van de opdrachtgever niet.

Ook is het niet toegestaan de inhoud van de trainingen te kopiëren, verkopen dan wel iedere andere vorm van overdragen zonder toestemming van AM.

Zasady ogólne

Warunki ogólne Socjalne.eu – własność Akademia mieszkaniowa (“AM”), Den Haag.

Data ostatniej zmiany: 18 maja 2021 r

Artykuł 1. Ogólne

 1. Niniejsze warunki stanowią część wszystkich umów zawartych z AM i mają zastosowanie do wszystkich jej ofert. Wszelkie postanowienia odbiegające od niniejszych warunków są wiążące tylko wtedy, gdy AM potwierdzi je na piśmie i mają zastosowanie tylko do umowy, na podstawie której zostały zawarte.
 2. AM wyraźnie odrzuca zastosowanie jakichkolwiek ogólnych lub szczegółowych warunków lub postanowień klienta.

Artykuł 2. Oferty / umowy

 1. Wszystkie oferty w Witrynie są niezobowiązujące, chyba że wyraźnie określono inaczej. Jeśli oferta ma ograniczoną ważność lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji oferty AM przez Klienta. Odbywa się to poprzez zakup jednej z Usług oferowanych za pośrednictwem Witryny i spełnienie odpowiednich warunków.
 3. Jeżeli akceptacja odbiega (bez względu na drobne punkty) od oferty zawartej w ofercie, AM nie jest nią związana. W takim przypadku Umowa nie zostanie zawarta zgodnie z tą odmienną akceptacją, chyba że AM potwierdzi odstępstwa na piśmie.
 4. AM nie może zostać pociągnięty do swojej oferty, jeśli Klient może rozsądnie zrozumieć, że oferta lub jakakolwiek jej część zawiera oczywisty błąd lub błąd pisarski.

Artykuł 3. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może rozwiązać umowę bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Okres refleksji rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu przez klienta produktu lub zaakceptowaniu propozycji.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów cyfrowych, w tym (min) kursu, szkolenia lub e-booka. Zawierając umowę Klient wyraźnie oświadczył, że zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy i zgodził się na natychmiastową dostawę produktu.
 3. Jeśli klient korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, musi to zgłosić w okresie odstąpienia od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail do AM.

Artykuł 4. Usługi

AM ma prawo zlecić wykonanie umowy (częściowo) stronom trzecim zaangażowanym przez AM.

Artikel 5. Prijzen/ betaling

 1. Wszystkie ceny podawane przez AM zawierają podatek VAT.
 2. Wszystkie faktury od AM muszą zostać zapłacone przez klienta w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
 3. AM zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług w przypadku zwłoki klienta.

Artykuł 6. Odpowiedzialność

 1. Wszystkie strony zobowiązują się do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
 2. Jeżeli strona poniesie szkodę w wyniku zawinionego niewypełnienia przez inną stronę jej zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, pierwsza strona jest zobowiązana do jak najszybszego zgłoszenia tego na piśmie stronie naruszającej.
 3. Jeżeli niezgodność, o której mowa w ust. 2, jest spowodowana działaniem siły wyższej, o której mowa w art. 6: 75 BW, strony niezwłocznie podejmą niezbędne środki, aby maksymalnie ograniczyć negatywne konsekwencje dla stron.
 4. Siła wyższa w kontekście niniejszej umowy obejmuje nieprzewidziane okoliczności, takie jak poważne szkody spowodowane klęskami żywiołowymi, pożarem lub złym zamiarem osób trzecich, niedostarczenie materiałów przez osoby pomocnicze, umyślność lub wina osób pomocniczych, poważne awarie sieciowe lub awaria oprogramowania, choroba i osobiste uwarunkowania osób fizycznych, które są niezbędne w tej współpracy.
 5. Zleceniodawca nie może nigdy pociągać wykonawcy do odpowiedzialności w przypadku szkody, o której mowa w utracie kapitału, szkodzie na osobie lub jakiejkolwiek innej formie szkody.
 6. Wykonawca pełni jedynie rolę doradczą i dlatego nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za decyzje podjęte przez klienta.

Artykuł 7. Własność intelektualna

 1. Prawa autorskie, jak również wszelkie inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej w sprawach, takich jak dostarczone lub udostępnione klientowi przez AM, spoczywają wyłącznie na AM lub jej licencjodawcach, a klient uzyskuje jedynie prawa użytkowania wyraźnie przyznane w niniejszych warunkach i warunki, chyba że inaczej i zostało to uzgodnione na piśmie.
 2. AM udziela klientowi jedynie wyłącznego prawa do korzystania z wyżej wymienionych praw. Klient może korzystać z tych praw wyłącznie na własną korzyść i w celu, w jakim zostały mu one przyznane przez AM.
 3. Prawa użytkowania nie można przenosić na osoby trzecie bez pisemnej zgody AM. Klientowi nie wolno w jakikolwiek sposób sprzedawać, wynajmować, upubliczniać lub przenosić praw do zabezpieczenia lub udostępniać ich osobom trzecim.
 4. Strony zabezpieczają się wzajemnie przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich w wyniku nieterminowego lub nieprawidłowego wykonania jednego lub więcej zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez siebie i / lub osobę pomocniczą lub inne zaangażowane przez nie osoby trzecie.

Artykuł 8. Cesja

Strony nie mogą przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody drugiej strony.

Artykuł 9. Siła wyższa

 1. W przypadku tymczasowej siły wyższej AM ma prawo zawiesić swoje zobowiązania na czas trwania siły wyższej.
 2. W przypadku trwałej siły wyższej AM ma prawo rozwiązać umowę w całości lub w części.
 3. Ani w przypadku tymczasowego, ani w przypadku trwałej siły wyższej, klient nie ma prawa do odszkodowania.
 4. Przez siłę wyższą rozumie się każdą okoliczność niezależną od AM, w wyniku której wypełnienie zobowiązań wobec klienta jest całkowicie lub częściowo uniemożliwione lub w wyniku których nie można racjonalnie oczekiwać spełnienia zobowiązań AM, niezależnie od tego, czy okoliczności są przewidywalne lub można je było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. Okoliczności te obejmują: wojnę, zamieszki, działania pracowników, nagłe, nadmierne choroby personelu, przepisy rządowe, pożar, katastrofy (naturalne), włamania, poważne awarie techniczne (zwłaszcza sprzętu komputerowego) oraz siłę wyższą ze
  strony dostawców.

Artykuł 10. Zawieszenie, rozwiązanie i zmiana

 1. Jeżeli klient nie wywiązuje się, nie wywiązuje się prawidłowo lub nieterminowo ze swoich zobowiązań, a także w przypadku moratorium na płatności, bankructwa, zamknięcia lub likwidacji firmy klienta, AM ma prawo bez wypowiedzenia i bez interwencji prawnej : – wykonanie umowy i zawieszenie umów bezpośrednio z nią związanych do czasu dostatecznego zabezpieczenia płatności i / lub rozwiązania umowy i umów bezpośrednio z nią związanych w całości lub w części; bez uszczerbku dla wykonywania jakichkolwiek innych praw AM i bez zobowiązania AM do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
 2. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, które są takie, że nie można racjonalnie oczekiwać od (jednej ze stron), że niniejsza umowa pozostanie niezmieniona, strony będą starały się doprowadzić do zmiany umowy, która będzie akceptowalna dla wszystkich stron.
 3. Zmiany i / lub uzupełnienia do niniejszej umowy są ważne tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione na piśmie.

Artykuł 11. Polityka prywatności i pliki cookies

 1. Pliki cookie to małe fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze przez Twoją przeglądarkę. AM używa plików cookie, aby rozpoznać Cię podczas następnej wizyty. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie informacji o korzystaniu z naszych usług oraz ulepszanie i dostosowywanie ich do życzeń naszych gości. Nasze pliki cookies dostarczają informacji dotyczących identyfikacji osobistej. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie otrzymywać plików cookie podczas zakupów w AM.
 2. AM szanuje prywatność wszystkich użytkowników swojej witryny i zapewnia, że podane przez Ciebie dane osobowe są traktowane jako poufne. Używamy Twoich danych, aby realizować zamówienia tak szybko i łatwo, jak to tylko możliwe. W pozostałej części wykorzystamy te informacje tylko za Twoją zgodą. AM nie będzie sprzedawać Twoich danych osobowych stronom trzecim udostępni je tylko stronom trzecim, które są zaangażowane w przetwarzanie Twojego zamówienia. AM wykorzystuje zebrane dane, aby świadczyć swoim klientom następujące usługi: Jeśli składasz zamówienie, potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy i szczegółów płatności, aby przetworzyć Twoje zamówienie i informować Cię o jego postępach. Aby zakupy w AM były jak najprzyjemniejsze, za Twoją zgodą przechowujemy Twoje dane osobowe oraz szczegóły dotyczące Twojego zamówienia i korzystania z naszych usług. To pozwala nam spersonalizować stronę internetową. Używamy Twojego adresu e-mail, aby informować Cię o rozwoju serwisu oraz o specjalnych ofertach i promocjach. Jeśli już tego nie doceniasz, możesz zrezygnować z subskrypcji naszej strony internetowej.

Artykuł 12. Wybór prawa / spory

Prawem odpowiednim dla rozstrzygania sporów jest prawo Holenderskie.

Disclaimer
AM i jej trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, o których mowa w uszkodzeniach osobistych lub jakiejkolwiek innej formie szkód. Klient jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje.

Pokazujemy tylko możliwości i nie znamy osobistej sytuacji klienta.
Zabrania się również kopiowania, sprzedawania lub przekazywania treści kursów szkoleniowych bez zgody AM.

Regulamin - zlecenia indywidualne

Algemene Voorwaarden / Zasady i warunki

Algemene voorwaarden Socjalne.eu – eigendom van Akademia mieszkaniowa (“AM”), Den Haag voor opdrachtgevers van persoonlijke begeleiding.

Datum laatste wijziging: 31 juli 2021

§ 1 Onderwerp van het contract.
De opdrachtgever geeft aan opdrachtnemer opdracht om stappen te ondernemen om een woning te verkrijgen in overeenstemming met de criteria op het registratieformulier. Deze activiteiten omvatten het contacteren van een woningcorporatie en / of het zoeken naar een woning en / of het inschrijven van de opdrachtgever bij woningcorporaties en / of het reageren op de woningen.

§ 2 Verplichtingen van de opdrachtgever.
1. De opdrachtgever verbindt zich ertoe:
a) om alle noodzakelijke documenten te verstrekken voor elke vergadering met de woningcorporatie en op elk verzoek van de opdrachtnemer.
b) de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de waarheidsgetrouwheid van de gepresenteerde documenten.
c) om het inschrijfadres niet te wijzigen zonder voorafgaand overleg met de opdrachtnemer voor de duur van het contract en om alle wijzigingen onmiddellijk doorgeven met betrekking tot bijv. hoogte van de inkomsten of veranderingen in persoonlijke en woonsituatie enzovoort.
2. Het nalaten door de opdrachtgever om te voldoen aan de bepalingen van het contract ontslaat de opdrachtnemer van verdere acties zoals voorzien in dit contract, ongeacht het gebruik door de opdrachtnemer van andere rechten. Het contract wordt met onmiddellijke ingang beëindigd vanwege de schuld van de opdrachtgever en §5.4 is van toepassing.

§ 3 Verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer.
1. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe stappen bedoeld in § 1 te ondernemen welke leiden tot een woning krijgen door de opdrachtgever.
2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk:
a) voor definitieve beslissingen genomen door andere instanties, woningcorporaties, eigenaren of andere belanghebbende partijen.
b) voor de waarheidsgetrouwheid van de door de opdrachtgever ingediende documenten.
3. Gebrek aan aanbiedingen van woonruimten in overeenstemming met de zoekcriteria of beschikbaar voor de opdrachtgever, ontheft de opdrachtnemer van aansprakelijkheid voor het ontbreken van ondernomen acties.
4. De opdrachtnemer is niet verplicht om de opdrachtgever op de hoogte te stellen van elke actie die is ondernomen om dit contract uit te voeren.
5. De opdrachtnemer geeft geen enkele garantie dat de door hem ondernomen acties, door de opdrachtgever tot de verkregen van een woning leiden.

§ 4 Betalingen voor de opdracht periode.
1. Door de voorwaarden van dit contract te aanvaarden, betaal de Opdrachtgever voor opdracht periode:
a) Vergoeding voor de duur van eerste maand van € 130, voorafbetaald voor de periode van één maand.
b) Vergoeding voor de duur van elke volgende maand van € 90, voorafbetaald voor de periode van één maand.
2. Na afloop van elke maand kan de opdrachtgever de opdracht periode verlengen middels betaling zoals vermeld in § 4.1.b.
3. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van gemaakte kosten, ook niet in geval van verzuim.

§ 5. Het duur en beëindiging van het opdrachtovereenkomst.
1. Het opdrachtovereenkomst is voor de duur van één maand, en kan steeds maandelijks worden verlengt middels betaling over de volgende maandelijkse periode.
2. Het contract wordt beëindigd als gevolg van het leveren van een positief zoekresultaat voor een woning, als de uitvoering door de opdrachtnemer onmogelijk is en als het wordt beëindigd door de opdrachtgever of door zijn schuld.
3. Na het succesvolle, opgeleverde resultaat door de opdrachtnemer, is het niet mogelijk om uit het contract te stappen.
4. Opzettelijk gebrek aan contact van de kant van de opdrachtgever, het afwezigheid op de bezichtigingen van de woningcorporatie, opzettelijke belemmering van de uitvoering van het opdracht, inclusief door: gegevens verbergen die de opdrachtnemer verhindert om dit contract uit te voeren, de vereiste documenten niet te verstrekken of de gegeven gegevens door de opdrachtgever te wijzigen, pogingen om rechtstreeks contact op te nemen met de woningcorporatie tijdens de duur van deze overeenkomst, resulterend in beëindiging van het overeenkomst, met onmiddellijke ingang, vanwege de schuld van de opdrachtgever en passen §5.6.
5. De opdrachtgever heeft het recht om dit contract aan het einde van een bepaalde betalingstermijn beëindigen. Gebrek aan tijdige betaling van het verlening periode staat gelijk met het beëindigen van het overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder enige aanspraak van de opdrachtgever.
6.Bij beëindiging van de overeenkomst na betaling van honorarium en gedurende de looptijd door de Opdrachtgever of door diens schuld, heeft de Opdrachtgever geen recht op vergoeding van de kosten bedoeld in 4.1

§ 6 Slotbepalingen.
1. Het op dit contract van toepassing zijnde recht is Nederlands recht.
2. Op zaken die niet bij dit overeenkomst zijn geregeld, zijn de bepalingen van het burgerlijk wetboek van het land van de Opdrachtnemer van toepassing.
3. In geval van geschillen die voortvloeien uit het overeenkomst, verbinden de partijen zich ertoe om een minnelijke schikking te zoeken; indien het geschil niet in der minne kan worden geschikt, zal het worden onderworpen aan de definitieve regeling van de rechtbank te Den Haag.
Clausule betreffende de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever.
Door ondertekening van dit contract stemt de Opdrachtgever ermee in dat AM zijn persoonsgegevens verwerkt, dat de gegevens vrijwillig zijn verstrekt bij de sluiting en bij de uitvoering van het bovenstaande contract, in overeenstemming met de bepalingen van de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met en voor de uitvoering ervan. Hij verklaart ook dat hij de inhoud van de informatie clausule heeft gelezen over het doel en de methoden voor de verwerking van persoonsgegevens en het recht op toegang tot hun gegevens en het recht om deze te corrigeren.
De Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dit contract en is het daarmee volledig eens.

Zasady i warunki
Ogólne warunki Socjalne.eu – Akademia mieszkaniowa (“AM”), Den Haag dla zleceń indywidualnych.

Data ostatniej zmiany: 31 lipca 2021

§ 1 Przedmiot umowy.
Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy podjęcie czynności mających na celu uzyskanie lokalu mieszkalnego zgodnego z kryteriami zapisanymi na formularzu rejestracyjnym. Czynności te obejmują kontakt ze spółdzielnią mieszkaniową i/lub wyszukiwanie lokali mieszkalnych i/lub zapisanie Zleceniodawcy do zrzeszenia spółdzielni mieszkaniow-ej/ych i/lub reagowanie na lokale mieszkalne.

§ 2 Obowiązki zleceniodawcy.
1. Zleceniodawca zobowiązuje się:
a) do dostarczenia wszystkich wskazanych dokumentów w wersji papierowej na każde spotkanie ze spółdzielnią mieszkaniową oraz na każdą prośbę Zleceniobiorcy.
b) do poniesienia pełnej odpowiedzialności za zgodność z prawdą przedstawionych dokumentów.
c) do niezmieniania adresu zameldowania bez uprzedniej konsultacji ze Zleceniobiorcą na czas trwania umowy oraz do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian dotyczących m.in. wysokości zarobków czy zmian sytuacji personalnej, mieszkaniowej etc.
2. Niewywiązanie się przez Zleceniodawcę z postanowień umowy, zwalnia Zleceniobiorcę z podejmowania dalszych czynności przewidzianych niniejszą umową niezależnie od skorzystania przez Zleceniobiorcę z innych uprawnień. Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym z winy Zleceniodawcy i ma zastosowanie §5.4.

§ 3 Obowiązki zleceniobiorcy.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia czynności mających na celu uzyskanie lokalu mieszkalnego przez Zleceniodawcę o których mowa w § 1
2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności:
a) za ostateczne decyzje podjęte przez inne agencje, spółdzielnie mieszkaniowe, właścicieli lub inne zainteresowane strony.
b) za zgodność z prawdą dokumentów przedstawionych przez Zleceniodawcę.
3. Brak ofert lokali mieszkalnych zgodnych z kryteriami wyszukiwania oraz dostępnych dla Zleceniodawcy, zwalnia Zleceniobiorcę z odpowiedzialności za brak podjętych czynności.
4. Zleceniobiorca nie ma obowiązku informowania Zleceniodawcy o każdej podjętej czynności w celu realizacji niniejszej umowy.
5. Zleceniobiorca nie daje żadnej gwarancji, że podjęte przez niego czynności doprowadzą do uzyskania lokalu mieszkalnego przez Zleceniodawcę.

§ 4 Płatności wynikające z umowy zlecenia.
1. Akceptując warunki niniejszej umowy, Zleceniodawca opłaca okres umowy:
a) Opłata obejmująca okres pierwszego miesiąca w kwocie 130€, płatna z góry za okres jednego miesiąca
b) Opłata obejmująca każdy kolejny miesiąc w kwocie 90€, płatna z góry za okres jednego miesiąca.
2. Po upływie każdego miesiąca klient może przedłużyć okres umowy dokonując płatności określonej w § 4.1.b.
3. Zleceniodawca nie ma żadnych praw do zwrotu poniesionych kosztów nawet w przypadku niepowodzenia.

§ 5. Zakończenie obowiązywania umowy i czas trwania.
1. Umowa jest zawarta na okres jednego miesiąca i może być przedłużana każdego miesiąca poprzez płatność na kolejny okres miesięczny.
2. Umowa zostanie zakończona w skutek dostarczenia pozytywnego wyniku wyszukiwania lokalu mieszkalnego, jeżeli jej wykonanie przez Zleceniobiorcę będzie niemożliwe oraz w przypadku zakończenia jej przez Zleceniodawcę lub z jego winy.
3. Po dostarczeniu pomyślnego wyniku wyszukiwania przez Zleceniobiorcę, nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
4. Celowy braku kontaktu ze strony Zleceniodawcy, niestawiennictwa na spotkaniach z korporacją mieszkaniową, celowe utrudnianie wykonania usługi, m.in. poprzez niedostarczenie wymaganych dokumentów lub zmiany podanych danych przez Zleceniodawcę, próby bezpośredniego kontaktu Zleceniodawcy ze spółdzielnią mieszkaniową w trakcie trwania niniejszej umowy skutkują natychmiastowym jej rozwiązaniem z winy Zleceniodawcy i ma zastosowanie §5.6

5. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę po upływie opłaconego terminu. Brak terminowej opłaty za kolejny okres jest równoznaczny z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony zleceniodawcy.
6. W przypadku rozwiązania umowy po uiszczeniu opłat i w trakcie jej trwania przez Zleceniodawcę lub z jego winy Zleceniodawca nie ma żadnych praw do zwrotu poniesionych kosztów wymienionych w §4.1

§ 6 Postanowienia końcowe.
1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo holenderskie.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego państwa Zleceniobiorcy.
3. Na wypadek ewentualnych sporów wynikłych z umowy Strony zobowiązują się dążyć do ich polubownego zakończenia; w przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu zostanie on poddany ostatecznemu rozstrzygnięciu Sądu w Den Haag.
Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy Podpisując niniejszą umowę Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez AM jego danych osobowych, przekazanych przy zawarciu i w toku wykonania w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, w związku i w celu jej wykonania. Oświadcza też, iż został poinformowany, że będą one przechowywanie i przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego dobrowolnie zgody w siedzibie AM.
Zleceniodawca oświadcza że, zapoznał się z treścią niniejszej umowy i w pełni się z nią zgadza.